Andrews

Новини

183

Развитие на управленския капацитет и растеж на Andrews/

10.05.2017

“АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.002-0443-C01: Развитие на управленския капацитет и растеж на "АНДРЮС ФЕШЪН" ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Дата на стартиране: 13.03.2017 год.

Дата на приключване: 13.09.2018 год.

Статус на изпълнение на договора: в процес на изпълнение.

Място на изпълнение на проекта: България, гр.София.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Проектът е насочен към подобряване на управленския капацитет и растеж на "АНДРЮС ФЕШЪН" ЕООД чрез използване на информационни и комуникационни технологии и услуги: закупуване на сървъри, внедряване на ERP система за управление на бизнес процесите и ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг с цел достигане на коренни подобрения в основните показатели на дружеството.

ЦЕЛИ

Общата цел на проекта е повишаване на управленския капацитет и потенциала за развитие на "АНДРЮС ФЕШЪН" ЕООД чрез използване на специализирани услуги и информационни и комуникационни технологии.

РЕЗУЛТАТИ

Очакваните резултати от реализирането на проекта са:

  • закупено и инсталирано оборудване – сървъри;
  • разработена и внедрена ERP система;
  • извършен реинженеринг на процесите в "АНДРЮС ФЕШЪН" ЕООД.

Вследствие на изпълнението на дейностите по проекта се предвижда:

  • увеличаване на средните генерирани приходи от износ;
  • нарастване на нетните приходи от продажби;
  • нарастване на производителността на дружеството.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Обща стойност на проекта: 474 267.00 лв.

Безвъзмездна финансова помощ: 331 986.90 лв.

Финансиране от ЕС

ЕФРР: 282 188.87 лв.

Национално финансиране: 49 798.03 лв.