Andrews

Новини

182

„Публична покана“ за избор на изпълнител/ изпълнители.

15.09.2017

„Публична покана“ за избор на изпълнител/ изпълнители.
Предмета на процедурата „Доставка на дълготрайни материални активи (ДМА) и разработване и въвеждане на ERP система (ДНА) по проект BG16RFOP002-2.002-0443-C01, с две обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка на ДМА (ново оборудване - 3 броя сървъри, необходим за функциониране на ERP система).
Обособена позиция 2: Разработване и въвеждане на ERP система за управление на бизнес процесите в "АНДРЮС ФЕШЪН" ЕООД.”
Приложени документи:
1. Покана с изисквания към офертите.
2. Техническа спецификация/техническо задание.
3. Методика за оценка.
4.1. Образец на оферта, включваща техническо и ценово предложение за ОП 1.
4.2. Образец на оферта, включваща техническо и ценово предложение за ОП 2.
5. Образец на Декларация на кандидата за липса на обстоятелствата по чл.12, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 г. във връзка с чл. 53, ал.2 от ЗУСЕСИФ
6.1. Проект на договор за изпълнение на ОП 1.
6.2. Проект на договор за изпълнение на ОП 2.
7. Изисквания към офертите.

Файловете може да изтеглите от тук.